Regulamin korzystania z serwisu

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy właścicielem witryny www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.
Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z witryny internetowej dostępnej pod adresem: www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl (dalej jako „Witryna”).
 2. Www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest Powiat Nowosądecki – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz zwanym w dalszej części regulaminu „Powiatem Nowosądeckim”.
 3. Z Usług może korzystać każda osoba odwiedzająca Witrynę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Za pośrednictwem Witryny Powiat Nowosądecki świadczy Usługi polegające na dostępie do szczegółowych informacji dotyczących produktów regionalnych powiatów gorlickiego i nowosądeckiego w tym: rękodzieła, kulinariów oraz gospodarstw agroturystycznych.
 5. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 6. Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 7. Powiat Nowosądecki zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl.

 

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z witryny www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w witrynie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

 

Odpowiedzialność Powiatu Nowosądeckiego

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo lub dobra osobiste osób trzecich, Powiat Nowosądecki podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 2. Powiat Nowosądecki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl.

 

Partnerzy Powiatu Nowosądeckiego

 1. Powiat Nowosądecki może publikować logotypy, bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do twórców ludowych, gospodarstw agroturystycznych, miejscowości, urzędów, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku rejestracji lub umów widnieć na stronie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl.
 2. Powiat Nowosądecki nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących oraz osób zgłoszonych do bazy produktów regionalnych (w tym osób będących w bazie „rękodzieło”, „kulinaria” i „agroturystyka”). Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. Powiat Nowosądecki nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów oraz osób zgłoszonych do bazy produktów regionalnych (w tym osób będących w bazie „rękodzieło”, „kulinaria” i „agroturystyka”). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów oraz ww. osób, należy odwiedzić ich stronę oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 4. Powiat Nowosądecki nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących oraz osób zgłoszonych do bazy produktów regionalnych (w tym osób będących w bazie „rękodzieło”, „kulinaria” i „agroturystyka”).

 

Zastrzeżenia techniczne

 1. Dostęp do Witryny posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w Witrynie.
 2. Powiat Nowosądecki nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Witryny i oferowanych z jej pośrednictwem Usług.
 3. Powiat Nowosądecki nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Powiat Nowosądecki nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 4. Powiat Nowosądecki dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

 

Prawa autorskie

 1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość witryny www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia i w ramach przeznaczenia określonego przez Powiatu Nowosądecki – Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Powiatowi Nowosądeckiemu na zasadach ogólnych.
 6. W sprawie publikacji linku do strony www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl prosimy o kontakt.

 

Ochrona danych osobowych

Informacje o charakterze danych osobowych (osób zgłoszonych do bazy produktów regionalnych, w tym osób będących w bazie „rękodzieło”, „kulinaria” i „agroturystyka”) przekazywane do Powiatu Nowosądeckiego – Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Powiatu Nowosądeckiego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie www.produkty-lokalne.powiat-ns.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

 

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.